THAU VÀ ĐỒNG Sáu mươi tuổi chưa phải già Đứng bên trống cổ vẫn là trẻ con

THAU VÀ ĐỒNG
Sáu mươi tuổi chưa phải già
Đứng bên trống cổ vẫn là trẻ con
Hỏi anh bao tuổi vẫn còn
Bốn nghìn năm ấy vẫn son cuộc đời
Em thì mới lục tuần thôi
Mà sao đã thấy da mồi lưng cong
Ghét trời mưa nắng trên đồng
Làm ô xi hóa mảng bông trên đầu
Xem như sống chẳng bao lâu
Lên người cao tuổi trống sầu cười chê
Rằng ngươi chẳng giữ lời thề
Đến sau về trước dân quê chấp gì!
12/1/2019
Bang Dovan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *