Nếp Uy Linh Ta muốn vắt thơ lên bàn tay nhỏ ngọc ta muốn dưỡng đời qua chiếc áo huy sinh và sẽ soi gương bằng mặt nước hương tình để ca trường khúc nếp uy linh hào kiệt ta muốn dòng máu thiêng anh đời đời bất diệt trong mỗi con tim trong sông núi đồng bào ta muốn thế nhân mặc niệm giữa trăng sao trên chẳng thẹn tiền nhân dưới dạt doà hồn Việt Trích tâp thơ NVTDCX Tuệ Minh NS Hoàng Đức Tâm diễn ngâm video Hương Từ Bi

Nếp Uy Linh
Ta muốn vắt thơ
lên bàn tay nhỏ ngọc
ta muốn dưỡng đời
qua chiếc áo huy sinh
và sẽ soi gương
bằng mặt nước hương tình
để ca trường khúc
nếp uy linh hào kiệt
ta muốn dòng máu
thiêng anh đời đời bất diệt
trong mỗi con tim
trong sông núi, đồng bào
ta muốn thế nhân
mặc niệm giữa trăng sao
trên chẳng thẹn tiền nhân
dưới dạt doà hồn Việt
Trích tâp thơ NVTDCX-Tuệ Minh; NS Hoàng Đức Tâm diễn ngâm; video- Hương Từ Bi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *