Monthly Archives: July 2019

Không hă n la khai trương hoa nh tra ng quyê t đi nh trong vo ng 24h va đông đa o ba n be anh chi em đên chung tay mơ ha ng qua n co n gi quy hơn sư tin yêu va nhiê t ti nh cu a tâ t ca ca c Ba n Ca m ơn tâ t ca như ng Ba n đô ng ha nh Mong ră ng ly cafe đâ m châ t Tây Nguyên se mang la i sư c sô ng mơ i năng lươ ng dô i da o đê n tâ t ca ca c Ba n nhe

Không hẳn là khai trương hoành tráng, quyết định trong vòng 24h và đông đảo bạn bè, anh chị em đên chung tay mở hàng quán – còn gì quý hơn sự tin yêu và nhiệt tình của tất cả... Read More