Monthly Archives: August 2018

Tình bạn

Tình bạn Lúc khó khăn lưng trần bạn cõng Lúc vui,buồn bạn ở bên tôi Đã là bạn suốt đời là bạn Mặc gian nan chung bước một lòng Mặc đời kia chế giễu bạn hiền Sức lực bạn gieo đau ở cái... Read More