Monthly Archives: January 2016

Bay đầu

Cũng tại Quớt Cấp” mà ba tao mới bị bay cái đầu đau đớn quá chừng quá đổi! Sao? Trời ơi… ba mày… bị bay dầu hả? Sao vậy? Sao lại tại “Quớt Cấp”? Hổng phải bay cái đầu ổng, mà bay cái... Read More