Monthly Archives: October 2015

Chóng gầy

Một anh xách ngỗng về chợ, nửa đường rẽ vào nhà tiêu, đặt ngỗng bên ngoài. Có kẻ qua đường sẵn vịt trong tay, liền đánh tráo. Chủ ngỗng xong việc quay ra, ngạc nhiên, than: Buồn thật! Mới nhãng... Read More