MIỀN ĐẤT HỨA

MIỀN ĐẤT HỨANghiêng trong nắng dạ bồi hồiĐăm chiêu cánh én lưng đồi hanh haoMơn man hái nụ ngọt ngàoĐắm say trong tiếng lòng nao nao lòngLánh hồn nấy độ cuồng phongDửng dưng lay vỡ mộng trong tâm... Read More